ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відбору учнів на третю ступінь

 професійно-технічної освіти

 

Загальна частина

  1. Це Положення розроблено на підставі статті 13 Закону України "Про професійно-технічну освіту", Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 20 червня 2000 р. № 225), Положення про ступеневу професійно-технічну освіту (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956), наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 N 419 та відповідно до  Статуту Державного навчального закладу " Чортківське вище професійне училище" (далі – училище).
  2. Училище є державним навчальним закладом третього атестаційного рівня (свідоцтво про атестацію –  РД № 016571 від 24.05.2011р. та ліцензій серії АВ № 585631 від 01.06.2011р. ).
  3. Професійна підготовка робітничих кадрів високого рівня кваліфікації в ДНЗ " Чортківське ВПУ" здійснюється за ступеневим принципом на базі повної загальної середньої освіти за інтегрованими навчальними планами з наступних професій:

 

 

з/п

Назва

професії

Вимоги до освітнього рівня вступників

Плановані обсяги прийому

Освітні та освітньо-кваліфікаційні вимоги випускників

Термін навчання

Форма навчання

Обмеження

за статтю

за

віком

1

Муляр; маляр; штукатур

повна загальна середня освіта

15

штукатур ІV розр. маляр ІV розряд;     муляр - V розряд

1 рік

денна

ч, ж

після закінчення навчання не менше 18 років

2

Кухар; офіціант;

повна загальна середня освіта

15

Кухар ІV розряд;

офіціант ІV розряд

 

1 рік

денна

ч, ж

після закінчення навчання не менше 18 років

3

Кухар; кондитер

повна загальна середня освіта

30

Кухар – V розряд; кондитер – ІV роз

1 рік

денна

ч, ж

після закінчення навчання не менше 18 років

4

Кухар

повна загальна середня освіта

15

Кухар – V розряд

0,5 року

денна

ч, ж

після закінчення навчання не менше 18 років

5

Машиніст холодильних установок

повна загальна середня освіта

15

Машиніст холодильних установок –          ІV-V розряд

1 рік

денна

ч

після закінчення навчання не менше 18 років

 

 

  1. Тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, якого набуває учень, і визначається робочим навчальним планом.
  2. Відбір учнів на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється із числа осіб, які завершили навчання на 2-му ступені професійної підготовки з відповідних професій, мають повну загальну середню освіту, досягли в процесі навчання високих показників успішності, проявили здібності та нахили до творчої або іншої інноваційної діяльності, визначилися з подальшим навчанням на 3-му ступені освіти.
  3. На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть бути зараховані випускники інших ПТНЗ, працюючі громадяни, особи з числа незайнятого населення, які отримали диплом кваліфікованого робітника на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.
  4. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти в ДНЗ "Чортківське ВПУ"здійснюється за критеріями, які визначаються за погодженням із Департаментом освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. В основу критеріїв покладаються: здібність, старанність учня, прагнення його до продуктивної праці, високий рівень досягнень на другому ступені професійно-технічної освіти з урахуванням виконання правил внутрішнього розпорядку та вимог статуту ДНЗ " Чортківське ВПУ".
  5. Навчальні групи в ДНЗ "Чортківське ВПУ" на третьому ступені професійно-технічної освіти комплектуються чисельністю - 12-15 чоловік. Виробниче навчання проводиться в групах чисельністю – 6 - 8 чоловік. У разі організації перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників за угодами з юридичними та фізичними особами ДНЗ " Чортківське ВПУ" може установлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах нижчу за нормативну.

1. Порядок відбору кандидатів на навчання

1.1 Відбір кандидатів на навчання на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснює конкурсна комісія ДНЗ " Чортківське ВПУ", склад та порядок роботи якої затверджується відповідним наказом директора навчального закладу. Конкурсна комісія чинна протягом календарного року.

1.2 Повноваження конкурсної комісії:

- визначення термінів подання заяв від учнів навчального закладу та інших осіб, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, окремо для кожної групи інтегрованих професій; 

-затвердження форми заяви та протоколу конкурсного відбору;
             - приймання і розгляд заяв від учнів навчального закладу та інших осіб, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти;
            - розгляд матеріалів, поданих на конкурс, та прийняття рішення щодо допуску кандидатів на навчання до участі у конкурсі відповідно до критеріїв відбору на третій ступінь професійно-технічної освіти;

- організація підготовки конкурсних тестів для перевірки набутих знань з професій, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів високого рівня кваліфікації;
            - організація та проведення конкурсного тестування осіб, які отримали допуск до участі у конкурсі;

- прийняття рішення щодо зарахування переможців конкурсу на третій ступінь професійно-технічної освіти;

- розгляд скарг і претензій щодо порядку проведення та правомірності прийняття рішення про зарахування кандидатів на навчання на третій ступінь професійно-технічної освіти.

1.3 Приймання заяв конкурсною комісією від учнів ДНЗ " Чортківське ВПУ" або інших кандидатів, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, починається за 3 місяці до закінчення навчання на 2-му ступені професійної підготовки з відповідних професій. До заяви додаються: досьє за роки попереднього навчання за професією (власні вироби, фото або відео матеріали тощо), копії відзнак або отриманих нагород на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

1.4 Конкурсна комісія ДНЗ " Чортківське ВПУ" зобов’язана ознайомити кожного вступника з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, свідоцтвом про атестацію з напрямків професійної підготовки, положенням про порядок та критеріями відбору учнів на третю ступінь професійно-технічної освіти.

1.5 За 15 календарних днів до закінчення навчання в ДНЗ " Чортківське ВПУ" на 2-му ступені професійної підготовки оголошується дата проведення конкурсного тестування учнів.

1.6 Допуск до конкурсного тестування кандидати на продовження навчання отримують у тижневий термін після завершення навчання на 2-му ступені професійної підготовки.

1.7 У порядку виключення конкурсною комісією можуть бути розглянуті заяви кандидатів на навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у інші терміни, але не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку навчання. У цьому випадку конкурсне тестування осіб здійснюється не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку учбового процесу.

1.8 Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії за підписами голови і членів комісії і оприлюднюються на дошці оголошень наступного дня після проведення конкурсного тестування.

1.9 Рішення конкурсної комісії є підставою для наказу директора училища про зарахування кандидатів на навчання на третій ступінь професійно-технічної освіти з відповідних професій.

1.10 Особи, яким рішенням конкурсної комісії було відмовлено у прийомі на третій ступінь професійно-технічної освіти, мають право звернутися до голови конкурсної комісії за усним роз’ясненням або подати скаргу у письмовому вигляді. Термін надання обґрунтованої відповіді на запит (претензію, cкаргу) – 2 дні.

2. Порядок надання документів про освіту

2.1 Особам, які успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію на 2-му ступені професійної підготовки, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) і, за умови закінчення навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, видається диплом висококваліфікованого робітника, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.2 Учні училища, які не підтвердили своє бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, за результатами кваліфікаційної атестації на 2-му ступені професійної підготовки отримують дипломи кваліфікованого робітника згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти.

2.3 Випускники інших ПТНЗ, працюючі громадяни, особи з числа незайнятого населення, які одержали диплом кваліфікованого робітника на другому ступені, після завершення навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

 

close