ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відбору учнів на третю ступінь

 професійно-технічної освіти

 

Загальна частина

 1. Це Положення розроблено на підставі статті 13 Закону України "Про професійно-технічну освіту", Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 20 червня 2000 р. № 225), Положення про ступеневу професійно-технічну освіту (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956), наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 N 419 та відповідно до  Статуту Державного навчального закладу " Чортківське вище професійне училище" (далі – училище).
 2. Училище є державним навчальним закладом третього атестаційного рівня (свідоцтво про атестацію –  РД № 016571 від 24.05.2011р. та ліцензій серії АВ № 585631 від 01.06.2011р. ).
 3. Професійна підготовка робітничих кадрів високого рівня кваліфікації в ДНЗ " Чортківське ВПУ" здійснюється за ступеневим принципом на базі повної загальної середньої освіти за інтегрованими навчальними планами з наступних професій:

 

 

з/п

Назва

професії

Вимоги до освітнього рівня вступників

Плановані обсяги прийому

Освітні та освітньо-кваліфікаційні вимоги випускників

Термін навчання

Форма навчання

Обмеження

за статтю

за

віком

1

Муляр; маляр; штукатур

повна загальна середня освіта

15

штукатур ІV розр. маляр ІV розряд;     муляр - V розряд

1 рік

денна

ч, ж

після закінчення навчання не менше 18 років

2

Кухар; офіціант;

повна загальна середня освіта

15

Кухар ІV розряд;

офіціант ІV розряд

 

1 рік

денна

ч, ж

після закінчення навчання не менше 18 років

3

Кухар; кондитер

повна загальна середня освіта

30

Кухар – V розряд; кондитер – ІV роз

1 рік

денна

ч, ж

після закінчення навчання не менше 18 років

4

Кухар

повна загальна середня освіта

15

Кухар – V розряд

0,5 року

денна

ч, ж

після закінчення навчання не менше 18 років

5

Машиніст холодильних установок

повна загальна середня освіта

15

Машиніст холодильних установок –          ІV-V розряд

1 рік

денна

ч

після закінчення навчання не менше 18 років

 

 

 1. Тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, якого набуває учень, і визначається робочим навчальним планом.
 2. Відбір учнів на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється із числа осіб, які завершили навчання на 2-му ступені професійної підготовки з відповідних професій, мають повну загальну середню освіту, досягли в процесі навчання високих показників успішності, проявили здібності та нахили до творчої або іншої інноваційної діяльності, визначилися з подальшим навчанням на 3-му ступені освіти.
 3. На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть бути зараховані випускники інших ПТНЗ, працюючі громадяни, особи з числа незайнятого населення, які отримали диплом кваліфікованого робітника на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.
 4. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти в ДНЗ "Чортківське ВПУ"здійснюється за критеріями, які визначаються за погодженням із Департаментом освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. В основу критеріїв покладаються: здібність, старанність учня, прагнення його до продуктивної праці, високий рівень досягнень на другому ступені професійно-технічної освіти з урахуванням виконання правил внутрішнього розпорядку та вимог статуту ДНЗ " Чортківське ВПУ".
 5. Навчальні групи в ДНЗ "Чортківське ВПУ" на третьому ступені професійно-технічної освіти комплектуються чисельністю - 12-15 чоловік. Виробниче навчання проводиться в групах чисельністю – 6 - 8 чоловік. У разі організації перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників за угодами з юридичними та фізичними особами ДНЗ " Чортківське ВПУ" може установлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах нижчу за нормативну.

1. Порядок відбору кандидатів на навчання

1.1 Відбір кандидатів на навчання на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснює конкурсна комісія ДНЗ " Чортківське ВПУ", склад та порядок роботи якої затверджується відповідним наказом директора навчального закладу. Конкурсна комісія чинна протягом календарного року.

1.2 Повноваження конкурсної комісії:

- визначення термінів подання заяв від учнів навчального закладу та інших осіб, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, окремо для кожної групи інтегрованих професій; 

-затвердження форми заяви та протоколу конкурсного відбору;
             - приймання і розгляд заяв від учнів навчального закладу та інших осіб, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти;
            - розгляд матеріалів, поданих на конкурс, та прийняття рішення щодо допуску кандидатів на навчання до участі у конкурсі відповідно до критеріїв відбору на третій ступінь професійно-технічної освіти;

- організація підготовки конкурсних тестів для перевірки набутих знань з професій, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів високого рівня кваліфікації;
            - організація та проведення конкурсного тестування осіб, які отримали допуск до участі у конкурсі;

- прийняття рішення щодо зарахування переможців конкурсу на третій ступінь професійно-технічної освіти;

- розгляд скарг і претензій щодо порядку проведення та правомірності прийняття рішення про зарахування кандидатів на навчання на третій ступінь професійно-технічної освіти.

1.3 Приймання заяв конкурсною комісією від учнів ДНЗ " Чортківське ВПУ" або інших кандидатів, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, починається за 3 місяці до закінчення навчання на 2-му ступені професійної підготовки з відповідних професій. До заяви додаються: досьє за роки попереднього навчання за професією (власні вироби, фото або відео матеріали тощо), копії відзнак або отриманих нагород на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

1.4 Конкурсна комісія ДНЗ " Чортківське ВПУ" зобов’язана ознайомити кожного вступника з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, свідоцтвом про атестацію з напрямків професійної підготовки, положенням про порядок та критеріями відбору учнів на третю ступінь професійно-технічної освіти.

1.5 За 15 календарних днів до закінчення навчання в ДНЗ " Чортківське ВПУ" на 2-му ступені професійної підготовки оголошується дата проведення конкурсного тестування учнів.

1.6 Допуск до конкурсного тестування кандидати на продовження навчання отримують у тижневий термін після завершення навчання на 2-му ступені професійної підготовки.

1.7 У порядку виключення конкурсною комісією можуть бути розглянуті заяви кандидатів на навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у інші терміни, але не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку навчання. У цьому випадку конкурсне тестування осіб здійснюється не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку учбового процесу.

1.8 Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії за підписами голови і членів комісії і оприлюднюються на дошці оголошень наступного дня після проведення конкурсного тестування.

1.9 Рішення конкурсної комісії є підставою для наказу директора училища про зарахування кандидатів на навчання на третій ступінь професійно-технічної освіти з відповідних професій.

1.10 Особи, яким рішенням конкурсної комісії було відмовлено у прийомі на третій ступінь професійно-технічної освіти, мають право звернутися до голови конкурсної комісії за усним роз’ясненням або подати скаргу у письмовому вигляді. Термін надання обґрунтованої відповіді на запит (претензію, cкаргу) – 2 дні.

2. Порядок надання документів про освіту

2.1 Особам, які успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію на 2-му ступені професійної підготовки, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) і, за умови закінчення навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, видається диплом висококваліфікованого робітника, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.2 Учні училища, які не підтвердили своє бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, за результатами кваліфікаційної атестації на 2-му ступені професійної підготовки отримують дипломи кваліфікованого робітника згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти.

2.3 Випускники інших ПТНЗ, працюючі громадяни, особи з числа незайнятого населення, які одержали диплом кваліфікованого робітника на другому ступені, після завершення навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного навчального закладу

"Чортківське вище професійне училище" Переробити відповідно до нових правил № 499 від 14,05,2013

Тернопільської області

на 2014 – 2015 навчальний рік

1. Загальна частина

 1.  До Державного навчального закладу "Чортківське вище професійне училище" приймаються громадяни України.

1.2.     Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3.    Прийом до державного навчального закладу "Чортківське вище    професійне училище" здійснюється для  підготовки  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" на підставі свідоцтва про атестацію серія РД №016571 від 24.05.2011р. та ліцензій серії АВ № 585631 від 01.06.2011р. Повна загальна середня освіта надається відповідно до свідоцтва про атестацію              № 022017 від 06.03. 2012р.

.

2. Приймальна комісія

 1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу здійснює приймальна комісія.
 2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу Іванілов Олег Валерійович, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
 3. Правила прийому до ДНЗ "Чортківське ВПУ" розробляються згідно з Типовими правилами прийому погоджуються з управлінням освіти і науки облдержадміністрації та затверджуються головою приймальної комісії за 1 місяць до початку прийому документів.
 4. Приймальна комісія:
 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії , умов навчання,  матеріального   забезпечення   та забезпечення   особливого  соціального  захисту  учнів,  слухачів, наступного працевлаштування;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу,  оформляє  протокол  та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних  груп  з урахуванням  здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
  1. Правила  прийому до ДНЗ "Чортківське ВПУ" доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди і  обумовлюють:

перелік професій, вікові та медичні обмеження, рівні кваліфікації, форма навчання (у додатку)

ІІ ступінь навчання

На базі 9 класів (з отриманням середньої освіти):

термін навчання 3 роки

- Тракторист машиніст с/г виробництва; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (кат. "В", "С") – плановий обсяг набору 27 учнів;

- Опоряджувальник будівельний – плановий обсяг набору 30 учнів; 

- Кухар; кондитер – плановий обсяг набору 30 учнів;

- Кухар; офіціант; бармен – плановий обсяг набору 30 учнів;

- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – плановий обсяг набору 30 учнів.

- Муляр; штукатур; маляр – плановий обсяг набору 27 учнів.

На базі 11 класів термін навчання 1,5 року

 • кухар;  – плановий обсяг набору 27 учнів;

термін навчання 1 рік

 • машиніст холодильних установок  (стать чоловіча) – плановий обсяг набору 27 учнів;

ІІІ ступінь навчання(після завершення навчання на ІІ ступені):

термін навчання 1 рік

- Кухар; кондитер – плановий обсяг набору 15 учнів;

           - Муляр; штукатур; маляр – плановий обсяг набору 15 учнів

           - Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник 15 учнів

 • Машиніст холодильних установок  – плановий обсяг набору 15 учнів;

термін навчання 0,5 року

           - кухар –  плановий обсяг 15 учнів

Форма навчання денна;

Обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

Вступні випробування за професіями на ІІ ступінь – співбесіда;

на ІІІ ступінь – конкурсний відбір за результатами співбесіди

Зарахування на відповідну професію проводиться за результатами співбесіди.

2.6.     Прийом документів на навчання проводиться з 15.06.2013р по 15.08.2013 року.

3. Документи для вступу

3.1.    Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ "Чортківське ВПУ" із  зазначенням обраної професії,  форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою, установленою  чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової .служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

 1. Особи,  які  направляються на  навчання підприємствами, установами,  організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
 2. Прийом документів від  вступників завершується,  як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

 

4. Умови прийому

 1. Прийом до ДНЗ "Чортківське вище професійне училище" проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесід.

4.2.  Учні ВПУ,  які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору згідно з числа кращих щодо оволодіння професією  учнів ВПУ, які авершили навчання на другому ступені й мають повну загальну середню освіту.

4.3. На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

4.4. Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, подають керівнику ВПУ, відповідну заяву.

4.5. З метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти наказом ВПУ створюється конкурсну комісію та визначається порядок її роботи.

4.6. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, які визначаються ВПУ, за погодженням з місцевим органом управління професійно-технічною освітою і в основі яких мають бути:  здібність, старанність та результати навчання на другому ступені.

4.7. Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом керівників ВПУ.

4.8. Вступні співбесіди можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.9 Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Критерії відбору на третій ступінь професійно-технічної освіти ( Додаються)

 

6. Зарахування

5.1.    Зараховуються до ДНЗ "Чортківське вище професійне училище" без вступних випробувань:

 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня,  які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних,  завершального  етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад,  конкурсів  з дисциплін за умови,  якщо вони вступають за професіями,  для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

5.2.    Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • інваліди, яким не протипоказане  навчання  за  обраною професією;
 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи"  надане таке право.
  1. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
 • ветерани війни та особи,  на  яких поширюється  чинність Закону  України   "Про статус ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту";
 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час  виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням.  Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те,  що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;
 • особи, які вступають до ДНЗ "Чортківське ВПУ" за цільовим направленням на навчання.
 1. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ДНЗ "Чортківське ВПУ" за   обраною чи рекомендованою формою навчання.
 2. У  разі  оскарження результатів  вступних  випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення  подає  відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
 3. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах  державного  замовлення, подають  оригінали  документів,  зазначених  у  розділі  3 Типових правил прийому.
 4. Зарахування до ДНЗ "Чортківське ВПУ" здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
 5. Після конкурсних випробувань зарахування до ДНЗ "Чортківське ВПУ" може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів  (підприємством,  організацією тощо)  і  випускником  (для неповнолітніх  -  його  батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
 6. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідної професії.

7. Прикінцеві положення

 1. Зазначений   порядок   прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється  на  вступників, які  не  мають  базової загальної  середньої  освіти  і  подають довідку  про  навчання в основній середній загальноосвітній школі.
 2. Особи, які без поважних причин не приступили до  занять протягом  10  днів  від  дня  їх початку,  відраховуються  з училища. На звільнені місця може проводитися  додаткове зарахування за конкурсом осіб,  які пройшли вступні випробування.  При невиконанні  державного  замовлення на прийом  з  окремих  професій ДНЗ "Чортківське ВПУ" може проводити додатковий прийом.
 3. Особам,  які  не  зараховані  до  ДНЗ "Чортківське ВПУ",  а  також тим,  які  без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
 4. Матеріали, які засвідчують результати, вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт до 15 листопада 2013 року.
 5. Контроль за дотриманням правил прийому ДНЗ "Чортківське ВПУ" здійснюється Департаментом ПТО Міністерства освіти і науки України, управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Правила прийому до Державного навчального закладу "Чортківське вище професійне училище" Тернопільської області розроблені на основі Типових Правил прийому до професійно – технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 06.06.2006р. №441 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 р. за  № 790/12664.

Форма входу

Онлайн заява

 

Пошук

Календар

«  Листопад 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 78

Шукайте нас тут:

Банери

 

 

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0